Regio West-Brabant West verlengt contract met SPRING voor jeugdhulpverlening

De negen gemeenten in West-Brabant West (WBW) zijn tevreden over de inzet van SPRING en het werk van haar jeugdprofessionals en hebben besloten het contract te verlengen tot en met 2018. Dit zorgt ervoor dat ouders en kinderen van negen West-Brabantse gemeenten hun vertrouwde aanspreekpunten kunnen behouden.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert werken samen bij het organiseren van de jeugdhulp. In deze gemeenten nemen jeugdprofessionals een centrale plaats in. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen die een beroep doen op de jeugdzorg. Zij proberen problemen zoveel mogelijk binnen het gezin en met het sociale netwerk op te lossen. Als het nodig is, verwijzen zij door naar specialistische jeugdzorg. Om het kennisniveau en de kwaliteit van de jeugdprofessionals te borgen, heeft de regio ervoor gekozen dit te beleggen bij een regionale uitvoeringsorganisatie. Deze opdracht is eind 2014 gegund aan MEE West-Brabant, die voor de uitvoering SPRING heeft opgericht.

Unieke constructie
De wijze waarop de negen West-Brabant West gemeenten de jeugdzorg hebben ingericht is uniek in Nederland. 120 jeugdprofessionals zijn verdeeld over deze  negen gemeenten. Zij werken onder lokale aansturing van een gemeente, op basis van lokale wensen en voorkeuren. Voor ouders en jeugdigen zijn zij herkenbaar als jeugdprofessional van de gemeente. SPRING vervult de rol van werkgever. Naast het zorgdragen voor een adequate bezetting is zij verantwoordelijk voor de professionalisering en de kwaliteit van de jeugdprofessionals.

Evaluatie
De grondslag van de verlenging van het contract met SPRING is een  positief advies van het evaluatieonderzoek ‘Verder met SPRING’, uitgevoerd door K2 Next Generation. Het onderzoek is uitgevoerd om het contract tussen gemeenten en SPRING te evalueren en spreekt waardering uit voor de manier waarop SPRING er in korte tijd voor heeft gezorgd dat in elke gemeente tijdig voldoende jeugdprofessionals beschikbaar waren.

Aandacht voor professionalisering
Het onderzoek beveelt aan om de deskundigheidsbevordering van de jeugdprofessionals meer gestructureerd op te pakken. Voor de continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de jeugdprofessionals heeft SPRING het SPRINGleerhuis opgericht. Vorig jaar lag de nadruk op het werken in een gemeente en op het leren van elkaar. Dat was nodig omdat jeugdprofessionals uit verschillende organisaties kwamen met verschillende achtergronden en expertises. Dit jaar zijn alle jeugdprofessionals geschoold in onder andere sociale netwerkversterking, beroepsethiek en hoe om te gaan met privacywetgeving. Ook zijn zij allemaal geregistreerd bij de SKJ, wat garandeert dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen. In het SPRINGleerhuis worden professionalisering en het (nieuwe) vak jeugdprofessional de komende twee jaar doorontwikkeld.

Geef een reactie